Et stort antal nulevende danskere har været anbragt udenfor hjemmet på et tidspunkt i deres liv. Alligevel har vi en meget begrænset viden om, hvordan livet har været som anbragt. Man kan sige, at en anbringelse udenfor hjemmet samtidig har været en anbringelse udenfor historien.

Gennem de senere år har der været en stigende opmærksomhed på denne skævhed. Det har fra politisk hold ført til, at satspuljepartierne i satspuljeaftalen for 2012 har afsat 5,7 millioner til et forskningsprojekt om udsatte gruppers historie i perioden 1945 til 1980.
 
Konkret handler forskningsprojektet om livet og vilkårene for børn og voksne, som har været anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre og epeleptikere.

Der var tre overordnede spor i projektet:

• Indsamling og fortegnelse over litteratur
• Indsamling og fortegnelsen over arkivmateriale, herunder også samlinger af billeder og film
• Indsamling af øjenvidneberetninger

Forskningsprojektet er blevet gennemført af en forskergruppe under Svendborg Museum. Den indsamlede viden er blevet formidlet i rapporten, Anbragt i historien.
 
VIA University College udvikler på baggrund af rapporten et undervisningsmateriale til undervisning i folkeskolen og på professionshøjskoler som forventes færdig sommeren 2015.